Integritetspolicy hos Nordic Clinic

Personuppgiftspolicy

Denna sida beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på Nordic Clinic och vilka rättigheter du har i detta avseende. Vår auktoriserade vårdpersonal omfattas av licenslagen och det är därför obligatoriskt för oss att samla in, behandla och lagra vissa personuppgifter i samband med din behandling. När det gäller utskick av t.ex. nyheter eller annan marknadsföring, kan du välja vilken information du vill skicka till Nordic Clinic, och hur Nordic Clinic kan använda dessa.

Lagringsskyldighet

Nordic Clinic har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information och säkerställa dina rättigheter. Nordic Clinic lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftet med din behandling. Informationen som krävs för att uppfylla journalföringsplikten sparas i minst 10 år efter den sista registreringen i journalen. Dessutom måste viss information såsom fakturor sparas i enlighet med gällande redovisningsregler, vanligtvis 5 år.

Mottagare av dina personuppgifter

I speciella fall är vi skyldiga att skicka dina personuppgifter, till exempel vid kontroll från hälsovårdsmyndigheten, och om så är fallet följer vi deras instruktioner. Dessutom använder vi mottagare som behandlar personuppgifter å Nordic Clinics vägnar, vilka måste agera enligt dokumenterade instruktioner från Nordic Clinic. Tredje part får inte använda dina personuppgifter för eget ändamål om det inte överensstämmer med gällande regler för dataskydd och ditt samtycke. Mottagare kan vara koncernrelaterade företag, företag som står för betalningslösningar, läkare eller annan vårdpersonal.

Överföring av din information till samarbetspartners utanför EU

Din information kan i vissa fall komma att överföras till koncernrelaterade företag, samarbetspartners eller leverantörer utanför EU, t.ex. USA. Nordic Clinic garanterar att sådan överföring endast sker i enlighet med gällande lagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå av informationen upprättats hos mottagaren. Här använder oss av anonymitet om möjligt.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära insyn i dina personuppgifter hos Nordic Clinic samt ta bort eller begränsa användningen av informationen. Du har också rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Kommer du med en sådan invändning får uppgifterna inte längre behandlas för de konkreta ändamålen. Du har också rätt att få dina uppgifter levererade i en strukturerad form eller få informationen överförd till tredje part. Har Nordic Clinic registrerat felaktiga uppgifter om dig, ska uppgifterna korrigeras/raderas om du önskar det. 

Behandlar Nordic Clinic dina personuppgifter utifrån ett godkännande, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte hur vi har hanterat dina personuppgifter innan du återkallar ditt samtycke. Vid behov kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

Vid förändringar av Nordic Clinics personuppgiftspolicy

Hos Nordic Clinic kan vi kontinuerligt uppdatera vår personuppgiftspolicy om det sker väsentliga förändringar, kommer du att bli informerad om det via popup-fönster på vår hemsida eller via e-post, där vi eventuellt kan fråga dig om att acceptera ändringar.

Fakturor

Vi hanterar fakturor via tredje part som följer GDPR-reglementet. Fakturor innehåller inte känsliga personuppgifter utöver namn, adress samt specifikation av köpt tjänst/vara. 

För mer information

Du är välkommen att kontakta Nordic Clinic om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter.

Ring 08-420 391 14 eller skicka ett mail till info@nordicclinic.se.

Copyright © Nordic Clinic 2022